Funda
NVM | Web-makelaardij

Verkoop uw woning samen met een erkend makelaar

voor een vast bedrag van € 799,- (incl. btw)

Gebruiksvoorwaarden 

Versie februari 2015   

0. Partijen
Makelaar web-makelaardij en/of huizen-partner.nl (“web-makelaardij en/of huizen-partner”), ontstaan uit BV Onroerendgoedpromotie.nl, biedt deze site (www.web-makelaardij en/of huizen-partner.nl), en de sitegerelateerde diensten inclusief de onroerend goed verkooppromotiesites onder diverse internet domeinnamen (“Microsites”) aan in samenwerking met haar toeleveranciers, ontwikkelaars en gelieerde partijen (“Derden”) onder de voorwaarden en condities zoals hieronder beschreven (“Gebruiksvoorwaarden”).
web-makelaardij en/of huizen-partner heeft deze Gebruiksvoorwaarden niet opgesteld jegens gebruikers en klanten om zich gemakkelijk te ontdoen van haar verantwoordelijkheden en verwachtingen ten aanzien van haar dienstverlening. U kunt te allen tijde verwachten dat web-makelaardij en/of huizen-partner alles in het werk zal stellen om u de 7 Zekerheden te kunnen blijven garanderen naar volle tevredenheid van u als klant en/of gebruiker.

1. Toepasselijkheid
Door het gebruik van de site en de Microsite(s) (“de Site”) geven gebruikers en klanten aan dat u akkoord bent met en gebonden bent aan de voorwaarden en condities van deze gebruiksvoorwaarden, ook als een gewone handtekening mocht ontbreken, als gevolg van de digitale aard van het aanbod en de verwerking en vastlegging van gegevens.

2. Persoonsgegevens/informatie
web-makelaardij en/of huizen-partner is niet verplicht of gehouden om de identiteit van een klant en/of gebruiker van de Site te verifiëren en mag aannemen zonder verder onafhankelijk onderzoek dat iedere persoon die inlogt op de Site middels een password dat doet met medeweten en toestemming van u.
Als u van de diensten van web-makelaardij en/of huizen-partner gebruik wilt maken kan het zijn dat web-makelaardij en/of huizen-partner van u gegevens vraagt, zoals uw persoonsgegevens en betalingsgegevens of uw bankrekening ten behoeve van automatische incasso. U begrijpt dat web-makelaardij en/of huizen-partner deze gegevens zal behandelen -en door haar provider zal laten behandelen- voor slechts dat doel waarvoor u ze ter beschikking stelt. U bent akkoord met en garandeert dat de door u aan web-makelaardij en/of huizen-partner gegeven informatie, zoals benodigd, juist en compleet is.
web-makelaardij en/of huizen-partner behoudt zich het recht voor om in geval van een bestelde dienst voorafgaand aan het accepteren en in behandeling nemen van de bestelling u te benaderen ter verificatie van de opgegeven informatie.
Adresgegevens zoals geverifieerd door web-makelaardij en/of huizen-partner worden geacht betrouwbaar te zijn, maar zijn niet door web-makelaardij en/of huizen-partner te garanderen. Een correcte opgave van verzendgegevens is uw verantwoordelijkheid. De gevolgen en eventuele claims als gevolg van het verkeerd bezorgen van bestelde producten door onjuiste adressering vallen onder uw verantwoordelijkheid en de kosten zijn voor uw rekening. web-makelaardij en/of huizen-partner accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuiste adressering.

3. Intellectueel eigendom
Alle rechten op de door u gebruikte internet domeinnaam ten behoeve van verkooppromotie op een Microsite blijven eigendom van web-makelaardij en/of huizen-partner en gelieerde partijen zoals Onroerendgoedpromotie.nl.
De gebruikte woord- en beeldmerken zijn geregistreerd en daarmee beschermd eigendom van web-makelaardij en/of huizen-partner en/of een derde, tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan deze merken te gebruiken op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van web-makelaardij en/of huizen-partner.
Alle informatie die vrij beschikbaar is op de Site, is eigendom van web-makelaardij en/of huizen-partner en mag behoudens toestemming van web-makelaardij en/of huizen-partner en/of de objecteigenaar in kwestie niet gekopieerd of gepubliceerd worden. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake van de Site en de wijze waarop alle informatie wordt aangeboden in de ruimste zin van het woord, berusten bij web-makelaardij en/of huizen-partner en/of een derde.

4. Aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden
web-makelaardij en/of huizen-partner behoudt zich het recht voor om zonder (voor-)aankondiging de diensten zoals aangeboden op de Site te wijzigen, zolang dit in haar zienswijze de optimale verkooppromotie van haar klanten ten goede komt. De Site met daarin aangeboden haar producten en diensten ter promotie van de zelfverkoop van onroerend goed door de eigenaar, elke door de Site verstrekte software voor het gebruik van en in combinatie met de Site is beschikbaar op een “huidige situatie basis” zonder garanties van enige soort, noch expliciet, noch impliciet voor het behalen van beoogde en of gewenste resultaten of overeenkomsten of transacties in enige zin. De Site en elke Microsite is een promotieplatform en geeft slechts online weer wat door de klant is ingevoerd en/of aangeleverd. web-makelaardij en/of huizen-partner is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Site en de Microsites. web-makelaardij en/of huizen-partner behoudt zich het recht voor om in geval van gebleken onjuistheden en of onrechtmatigheden de inhoud van de Site en of Microsites aan te passen of te verwijderen.
web-makelaardij en/of huizen-partner is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan, tenzij de verkoper gebruik maakt van de diensten die web-makelaardij en/of huizen-partner van een VBO verkoopgarantie voorziet. In die gevallen zijn additioneel deze generieke of laatst geldende VBO voorwaarden van toepassing op onze dienstverlening.
web-makelaardij en/of huizen-partner is in alle andere gevallen niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen kopers en verkopers en of de gesloten overeenkomsten tussen kopers en verkopers. De door klanten van web-makelaardij en/of huizen-partner aangeboden informatie wordt niet door web-makelaardij en/of huizen-partner gecontroleerd. Aanbieder, verkoper en koper zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de Site, op het internet en in het algemeen.
web-makelaardij en/of huizen-partner heeft geen controle over de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verkoper om te verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de koper om tot koop over te gaan en de verkoper om tot verkoop over te gaan. De bezoeker en of klant vrijwaart web-makelaardij en/of huizen-partner in het geval van meningsverschillen met en of tussen één of meerdere bezoekers en of klanten, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil.
web-makelaardij en/of huizen-partner doet haar uiterste best om de Site, de Microsites en geïntegreerde informatie van derden ononderbroken, foutvrij en veilig beschikbaar te stellen op het internet. U onderkent en aanvaardt dat er situaties kunnen zijn waarin de Site of een deel daarvan onverhoopt voor korte of lange tijd ontoegankelijk is of door onbevoegde derden van foutieve informatie wordt voorzien. U accepteert de risico’s die daaraan verbonden kunnen zijn en u accepteert uw volledig eigen verantwoordelijkheid voor het gebruiken van de Site. Geen enkele mening, beschrijving of andere uitlating van web-makelaardij en/of huizen-partner, noch gemaakt op de Site of via enig ander medium zal het recht geven tot enige aansprakelijkheid anders dan bovengenoemd. Het gebruik van de Site, de Microsites alsmede de aanschaf van de aangeboden diensten en producten via de Site geschieden volledig op uw verantwoording en voor uw risico.
web-makelaardij en/of huizen-partner doet haar uiterste best om de geboden diensten als het publiceren van gegevens op diverse woningzoeksites geautomatiseerd te laten verlopen. Indien deze sites informatie zelf geautomatiseerd verzamelen (middels het zgn. spideren) is web-makelaardij en/of huizen-partner niet in staat om te garanderen dat de door web-makelaardij en/of huizen-partner online gepubliceerde gegevens op de Microsite daadwerkelijk worden opgenomen door de woningsite. web-makelaardij en/of huizen-partner is om dezelfde reden niet in staat om de exacte doorlooptijd aan te geven die het vraagt om online gepubliceerde informatie op de woningzoeksite te laten verschijnen. web-makelaardij en/of huizen-partner heeft geen invloed op de manier waarop informatie op de woningzoeksites wordt gepresenteerd en of deze informatie gegarandeerd (juist) wordt gepresenteerd. U wordt geacht op gezette tijden uw woninginformatie te controleren bij alle woningzoeksites en eventuele fouten aan ons door te geven. Op geen enkele manier houdt dit de garantie in dat fouten hersteld kunnen worden daar woningzoeksites ieder op hun eigen wijze reageren op gevraagde aanpassingen en foutieve informatie. Mochten de woningzoeksites aanpassingen doorvoeren waardoor geautomatiseerde publicatie door web-makelaardij en/of huizen-partner niet of niet direct mogelijk is, dan behoudt web-makelaardij en/of huizen-partner zich het recht voor om deze publicatie/dienstverlening geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te staken. Datzelfde geldt indien de genoemde woningzoeksites aanpassingen doorvoeren in hun betalingsvoorwaarden of andere voorwaarden waar web-makelaardij en/of huizen-partner niet mee akkoord gaat.
Noch web-makelaardij en/of huizen-partner noch de aan web-makelaardij en/of huizen-partner gelieerde partijen zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen of schade in welke vorm dan ook als gevolg van het gebruik van de Site of welke afgeleide vorm daarvan, of welk van web-makelaardij en/of huizen-partner of de aan web-makelaardij en/of huizen-partner gelieerde partijen afgenomen product of dienst dan ook.
Noch web-makelaardij en/of huizen-partner, noch de aan web-makelaardij en/of huizen-partner gelieerde partijen zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig financieel verlies of door u gemaakte (on-)kosten voor aanschaf van aanvullende of vervangende goederen of diensten of voor enige directe of indirecte schade in welke vorm dan ook als gevolg van het verlies van gebruikersgegevens of het al dan niet tijdig geleverd of door u ontvangen zijn van bestelde producten en of diensten van web-makelaardij en/of huizen-partner of aan web-makelaardij en/of huizen-partner gelieerde partijen.
Uw enige remedie voor uw ontevredenheid met en of over de Site en of haar Microsites, de inhoud en werking ervan, de software en bestelde producten is het stoppen met het gebruiken ervan.
Los van het bovengenoemde zal web-makelaardij en/of huizen-partner’s totale aansprakelijkheid als gevolg van of te betrekken op haar producten en of diensten, ofwel zoals besteld of als gevolg van enig andere vorm van aansprakelijkheid, hooguit het bedrag zijn zoals door u betaald over de gebruikersperiode van maximaal de meest recente drie maanden van uw gebruik van de Site en de in die periode betaalde producten en of diensten.
De mogelijkheid bestaat dat de Site onnauwkeurigheden, onjuistheden, inconsistenties of fouten bevat. Tevens bestaat de mogelijkheid dat wijzigingen door onbevoegde derde partijen worden doorgevoerd. Hoewel web-makelaardij en/of huizen-partner alles in het werk stelt om dat te voorkomen en te vermijden om de optimale integriteit van de Site te waarborgen, geeft web-makelaardij en/of huizen-partner geen garanties voor de compleetheid en correctheid van de Site. Mocht zich een dergelijke situatie voordoen, stel daarvan dan web-makelaardij en/of huizen-partner direct op de hoogste opdat web-makelaardij en/of huizen-partner kan proberen de benodigde correcties door te voeren.
web-makelaardij en/of huizen-partner is niet aansprakelijk noch vertegenwoordigt zij enig(e) mening, advies, informatie of andere uitspraak door derden op de Site, de Microsites of andere gelinkte sites anders dan die van bevoegde web-makelaardij en/of huizen-partner medewerkers of directie. Onder geen voorwaarde is web-makelaardij en/of huizen-partner en of haar medewerkers aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van deze informatie en de effecten daarvan. Het is uw verantwoordelijkheid om de juistheid en betrouwbaarheid van ieder(e) mening, advies, informatie, uitspraak of standpunt en verkoopinformatie zoals weergegeven op de Site, de Microsites, eventueel gelinkte sites of websites in het algemeen te evalueren en te toetsen naar waarheid, correctheid en juistheid.

5. Additionele kosten
Aan de promotiemiddelen die web-makelaardij en/of huizen-partner u verstrekt zijn mogelijk additionele kosten verbonden. In sommige gemeentes, bijvoorbeeld gemeente Amsterdam, is het gebruikelijk zogenaamde precariobelasting te heffen oftewel reclamebelasting op Te Koop-borden die aan gevels hangen. Indien dit het geval is, zal deze belasting te allen tijde aan u als gebruiker doorberekend worden op basis van de werkelijke kosten. U krijgt altijd bewijs van de exact betaalde precariobelasting door web-makelaardij en/of huizen-partner aan de betreffende gemeente op uw Te Koop-bord.

6. Overige voorwaarden
web-makelaardij en/of huizen-partner heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden aan te passen of te wijzigen, om de Site te wijzigen, inclusief het stopzetten of beëindigen van elk product of dienst of inhoud of functionaliteit van de Site en/of de tariefstelling of tariefshantering te wijzigen voor het gebruik van de Site zolang dit gebeurt in alle redelijkheid richting onze bezoekers en klanten en/of gerelateerd aan algemene markt- of economische omstandigheden.
Deze wijzigingen zijn direct na het vermelden op de Site van toepassing en worden al dan niet gecommuniceerd door middel van e-mail. Door de Site te gebruiken na deze wijzigingen geeft u aan akkoord te zijn met de wijzigingen. U wordt geacht deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd na te slaan opdat u op de hoogte bent van de meest recente voorwaarden en condities. U garandeert web-makelaardij en/of huizen-partner dat u een bevoegd gebruiker bent van de Site.

Het is niet toegestaan deze site te framen.
De bezoeker en of klant garandeert geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen in welke vorm dan ook, die het systeem van web-makelaardij en/of huizen-partner, op welke wijze ook, kan hinderen, belemmeren of schaden. Het is de bezoeker en/of klant niet toegestaan om de systemen van web-makelaardij en/of huizen-partner te gebruiken voor strafbare gedragingen. Zoals, maar niet beperkt tot, het schenden van auteursrechten of het verspreiden van aanstootgevend materiaal, bij wet verboden uitlatingen of het zonder toestemming binnendringen van computersystemen. Geconstateerde feiten zullen worden gemeld bij de juiste autoriteiten en eventuele schade zal verhaald worden op de bezoeker en of klant.
web-makelaardij en/of huizen-partner zal de klant de toegang tot het systeem blokkeren of intrekken indien gebleken is dat deze, op welke wijze dan ook, in verband gebracht kan worden met strafbare activiteiten of activiteiten die een juiste werking van het systeem trachten te verhinderen of bemoeilijken. web-makelaardij en/of huizen-partner is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.
Op de toegang tot en het gebruik van de Site is het Nederlands recht van toepassing.
Klachten dienen, bij voorkeur per e-mail aan klachten@web-makelaardij en/of huizen-partner.nl direct doch binnen een week gemeld te worden. web-makelaardij en/of huizen-partner zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een week reageren.


Vraag de brochure aan

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag dan nu de brochure aan.

Huis verkopen? Web-makelaardij verkoopt beter dan de meeste NVM makelaars.