Funda
NVM | Web-makelaardij

Verkoop uw woning samen met een erkend makelaar

voor een vast bedrag van € 799,- (incl. btw)

Disclaimer

Deze website is samengesteld door Webmakelaardij BV, statutair gevestigd te Voorschoten, hierna te noemen "WEBMAKELAARDIJ".

Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van de website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Webmakelaardij en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WEBMAKELAARDIJ, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van WEBMAKELAARDIJ, waarbij de website binnen de kaders van WEBMAKELAARDIJ verschijnt) aan te brengen, indien WEBMAKELAARDIJ daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend.
Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt WEBMAKELAARDIJ zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij WEBMAKELAARDIJ en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en WEBMAKELAARDIJ in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van WEBMAKELAARDIJ.
Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van WEBMAKELAARDIJ en/of haar leveranciers, behoudt WEBMAKELAARDIJ zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
WEBMAKELAARDIJ is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van WEBMAKELAARDIJ zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). WEBMAKELAARDIJ is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.
WEBMAKELAARDIJ is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van WEBMAKELAARDIJ worden aangeboden.
WEBMAKELAARDIJ garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. WEBMAKELAARDIJ garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. WEBMAKELAARDIJ garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen. WEBMAKELAARDIJ is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan WEBMAKELAARDIJ.
U vrijwaart WEBMAKELAARDIJ voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Overige
WEBMAKELAARDIJ behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.
De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen WEBMAKELAARDIJ en derden naar aanleiding van de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

De site van Webmakelaardij is eigendom van Webmakelaardij B.V. Webmakelaardij zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en Webmakelaardij B.V. zal zich houden aan de eisen die hiervoor gesteld worden. Webmakelaardij B.V. is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. Webmakelaardij B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens omgaat. Wel zal Webmakelaardij trachten alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Webmakelaardij zal persoonlijke gegevens zonder toestemming niet verstrekken aan derden.

Het verwerken van gegevens
Webmakelaardij kan uw gegevens opnemen in bestanden die ten doel hebben om nader onderzoek te doen naar de producten en diensten van Webmakelaardij.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Webmakelaardij werkt met procedures om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Zo zal worden getracht te bewerkstelligen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Wijzigingen
Webmakelaardij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent 

Vraag de brochure aan

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag dan nu de brochure aan.

Huis verkopen? Web-makelaardij verkoopt beter dan de meeste NVM makelaars.